Author Topic: พระประธาน อารามหลวง เมืองไทย  (Read 142629 times)

Offline designbydx

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • View Profile
Re: พระประธาน อารามหลวง เมืองไทย
« Reply #280 on: เมษายน 20, 2024, 07:35:19 am »
281.วัดมหาสมณาราม

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นโท   
ชนิด : ราชวรวิหาร
นิกาย : ธรรมยุต
แขวง/ตำบล : คลองกระแซง
เขต/อำเภอ : เมือง
จังหวัด : เพชรบุรี   
พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2386 รัชกาลที่ 3
พิกัด  : 13.10991, 99.93849

***ทำวัตรเช้า 08.00 น.

วัดมหาสมณารามหรือวัดเขา เป็นวัดสร้างสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ในรัชกาลที่ 3 ประมาณ พ.ศ. 2386 ตั้งอยู่บนเขาสมน ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 โปรดให้สร้างพระนครคีรีขึ้นบนยอดเขาสมน ซึ่งโปรดให้ เปลี่ยนชื่อเป็นเขามหาสวรรค์ พร้อมกับทรงปฏิสังขรณ์วัดเขาเป็นพระอารามหลวง พระราชทานนามว่า "วัดเขาสมณาราม"(เลียนเสียงเดิมคือวัดเขาสมน) โปรดให้ประกอบพิธีผูกพัทธสีมาใน พ.ศ. 2403 ต่อมาโปรดให้เปลี่ยนชื่อ วัดเป็น "วัดมหาสมณาราม"

วัดมหาสมณารามได้เจริญรุ่งเรืองด้วยพระบรมราชูปถัมภ์ ของรัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 และรัชกาลต่อๆ มา ตลอดจนศรัทธาของ ประชาชนซึ่งมีมาไม่ขาดสาย

ที่มา : พระอารามหลวงของไทย, สมบัติ จำปาเงิน

« Last Edit: เมษายน 20, 2024, 02:07:23 pm by designbydx »

Offline designbydx

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
    • View Profile
Re: พระประธาน อารามหลวง เมืองไทย
« Reply #281 on: พฤษภาคม 01, 2024, 04:29:35 am »
282.วัดแจ้ง

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี   
ชนิด : สามัญ
นิกาย : มหานิกาย
แขวง/ตำบล : เมืองนครศรีธรรมราช
เขต/อำเภอ : เมือง
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 1823
พิกัด  : 8.45136, 99.96123

วัดแจ้งเป็นวัดโบราณสร้างมานานตามประวัติว่าสร้างในสมัยกรุงสุโขทัยราว พ.ศ. 1823 รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีมหาเถระอนุรุทธจากเมืองยศโสทร (ยโสธรในปัจจุบัน) มาดำเนินการก่อสร้าง ทำให้วัดเจริญขึ้นเป็นลำดับ

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ในรัชกาลที่ 1 ราว พ.ศ. 2330 วัดแจ้งได้ทรุดโทรมลงเพราะขาดการบำรุงรักษาเท่าที่ควร ได้มีคุณชีซึ่งเป็น พี่สาวของเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (พัฒน์ หรือ พัด) พร้อมกับท่าน ผู้หญิงผู้เป็นมารดาของท่านเจ้าพระยานคร (ศรีธรรมราช) ได้ช่วยกันบูรณปฏิสังขรณ์ คุณชีมุ่งทำทางวัดแจ้ง ส่วนท่านผู้หญิงตอนหลังเน้นทำวัดประดู่พัฒนาราม วัดทั้งสองนี้ชาวนครศรีธรรมราชถือเป็นวัดแม่ลูกกัน (แม่สร้าง วัดประดู่ฯ ลูกสร้างวัดแจ้ง) นับเป็นวัดสำหรับเจ้าผู้ครองเมืองนคร ตั้งแต่ บัดนั้นจนมาถึงตระกูล ณ นคร สืบต่อมาตราบเท่าทุกวันนี้

วัดนี้นอกจากเป็นวัดที่เจ้าเมืองนครศรีธรรมราช ต้นสกุล ณ นคร ได้สร้างและทะนุบำรุงตลอดมาแล้ว เมื่อคราวสมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราชเสด็จมาปราบก๊กเจ้านคร ได้ทรงประกอบพิธีปลุกเสกเพื่อความ ศักดิ์สิทธิ์ที่พระอุโบสถวัดนี้ จึงมีเก๋งเก็บบรมอัฐิพระเจ้าตากสินและอัฐิ ของเจ้านครญาติวงศ์และมิตรสนิทของท่าน นับเป็นวัดประวัติศาสตร์ที่ ได้รับการบูรณะพัฒนาจากสกุล ณ นครและประชาชนอย่างดีตลอดมา วัดแจ้งได้รับยกฐานะสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวง ใน พ.ศ.2529

ที่มา : พระอารามหลวงของไทย, สมบัติ จำปาเงิน

« Last Edit: พฤษภาคม 01, 2024, 04:37:53 am by designbydx »