Author Topic: พระประธาน อารามหลวง เมืองไทย  (Read 35789 times)

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
Re: พระประธาน อารามหลวง เมืองไทย
« Reply #260 on: พฤศจิกายน 17, 2022, 01:43:00 pm »
259.วัดพญาภู

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี   
ชนิด : สามัญ   
นิกาย : มหานิกาย
แขวง/ตำบล : ในเวียง
เขต/อำเภอ : เมืองน่าน
จังหวัด : น่าน
พ.ศ.ที่สร้าง :    สร้างขึ้นปี พ.ศ. 1956
พิกัด : 18.77381, 100.77431      

***ขอให้เณรเปิดให้

วัดพญาภู เป็นวัดโบราณ สร้างเมื่อปีพุทธศักราช 1956 ตามพงศาวดารเมืองน่านกล่าวไว้ว่าพระยาภูเข็ง (พญาภู) แห่งราชวงศ์ภูคา เจ้าผู้ครองเมืองน่าน ได้สร้าง "วัดพญาภู" ต่อมาเจ้าผู้ครองเมืองน่านทุกพระองค์ได้ให้ความอุปถัมภ์วัดพญาภูตลอดมา ปีพุทธศักราช 2400 พระเจ้าอนันตวรฤทธิเดชเจ้าผู้ครองเมืองน่าน ได้บูรณปฏิสังขรณ์วัดพญาภู เช่น บูรณะพระเจดีย์ ลักษณะก่ออิฐถือปูน เป็นเจดีย์โบราณสถาน และมีพระพุทธรูปปฏิมากร ปางมารวิชัย สมัยเชียงแสน เป็นพระประธานในวิหาร ก่ออิฐถือปูนปิดทองคำเปลว ซึ่งเป็นพระประธานที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดน่าน ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวงเมื่อปีพุทธศักราช 2531

ที่มา : พระอารามหลวงเล่ม 2 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
« Last Edit: พฤศจิกายน 30, 2022, 11:06:58 pm by designbydx »

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
Re: พระประธาน อารามหลวง เมืองไทย
« Reply #261 on: พฤศจิกายน 17, 2022, 01:53:28 pm »
260.วัดพระธาตุแช่แห้ง

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี   
ชนิด : สามัญ   
นิกาย : มหานิกาย
แขวง/ตำบล : ม่วงตึ๊ด
เขต/อำเภอ : ภูเพียง
จังหวัด : น่าน
พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างขึ้นระหว่างปีพ.ศ. 1896
พิกัด : 18.75828, 100.79167      

***เปิดตลอด

วัดพระธาตุแช่แห้ง เป็นวัดโบราณ สร้างเมื่อปีพุทธศักราช 1896 โดยเจ้าพระยาการเมืองเจ้านครน่านสร้างพระเจดีย์บนดอยภูเพียงแช่แห้ง และอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 7 องค์ จากกรุงสุโขทัยมาประดิษฐานไว้ที่องค์พระธาตุ

ในปีพุทธศักราช 2019 เจ้าหลวงเท้าขาก่านได้บูรณปฏิสังขรณ์องค์พระเจดีย์ และหล่อเต้าปูนสำริดลักษณะเกลี้ยงกลมขนาดใหญ่ และทรงนำพระบรมสารีริกธาตุลงบรรจุไว้ในเต้าปูนสำริดนั้น จากนั้นขุดฐานลึกลงไป 1 วา แล้วอาราธนาพระบรมสารีริกธาตุ พระพิมพ์เงินพิมพ์ทองคำลงประดิษฐานไว้ในหลุมนั้น และก่ออิฐถือปูนเป็นเจดีย์ครอบขึ้นสูงเหนือผิวดิน 1 วา ต่อมาได้ก่อเจดีย์ครอบสูง 6 วา อีกขั้น


พุทธศักราช 2028 พระเจ้าติโลกราชเจ้าเมืองเชียงใหม่ โปรดให้ท้าวอ้ายยวมมาครองเมืองน่าน สร้างเจดีย์ครอบเจดีย์องค์เดิมให้สูงใหญ่กว่าเดิม คือ กว้าง 10 วา สูง 17 วา ใช้ระยะเวลา 4 ปี จึงแล้วเสร็จ และได้ทำการสมโภชพระเจดีย์ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง เมื่อปีพุทธศักราช 2549

ที่มา : พระอารามหลวงเล่ม 2 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
« Last Edit: พฤศจิกายน 26, 2022, 03:26:26 pm by designbydx »

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
Re: พระประธาน อารามหลวง เมืองไทย
« Reply #262 on: พฤศจิกายน 17, 2022, 01:57:21 pm »
261.วัดบุญยืน

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี   
ชนิด : สามัญ   
นิกาย : มหานิกาย
แขวง/ตำบล : กลางเวียง
เขต/อำเภอ : เวียงสา
จังหวัด : น่าน
พ.ศ.ที่สร้าง :  พ.ศ. 2329
พิกัด : 18.57082, 100.75189      

***เปิดตลอด

วัดบุญยืน สร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2329 ตามตำนานกล่าวว่า เป็นวัดที่สร้างคู่กับการสร้างเมืองเวียงป้อ ซึ่งเมืองเวียงป้อสร้างขึ้นโดยพระยาป้อ เรียกชื่อเมืองตามผู้สร้างเมือง แต่นิยมเรียกกันว่า "เวียงสา" หรือ "เมืองสา" เดิมพระยาป้อได้สร้างวัดเป็นเพียงสำนักสงฆ์เล็ก ๆ ให้นามว่า "วัดบุญนะ" บริเวณที่ตั้งเดิมนั้นอยู่ด้านทิศใต้ของวัดบุญยืนปัจจุบันนี้ ต่อมาเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ผู้ครองนครน่าน เสด็จประพาสเวียงป๋อ (เวียงสา) ทรงเห็นว่าวัดบุญนะคับแคบไม่อาจขยายให้กว้างขวางได้ ประกอบกับเจ้าอาวาสขณะนั้นคือ พระอธิการนาย (ครูบานาย) และราษฎรได้เห็นพ้องต้องกันด้วย เจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญจึงได้สร้างวัดใหม่ห่างจากวัดเดิมประมาณ 3 เส้น ทางด้านทิศเหนือบนฝั่งขวาของลำน้ำน่าน เมื่อปีพุทธศักราช 2329 บริเวณที่ตั้งมีป่าไม้สักสมบูรณ์ จึงได้ใช้ไม้สักสร้างวิหาร กุฏิสงฆ์และศาสนวัตถุอื่น ๆ เป็นต้น และพระราชทานนามวัดใหม่ว่า "วัดป่าสักงาม" ต่อมาโปรดให้หมื่นสรรพ ก่อสร้างพระวิหาร และสร้างพระพุทธรูปปางประทับยืนพระประธานในพระวิหาร หันพระพักตร์ไปทางด้านทิศเหนือ จึงเรียกชื่อวัดป่าสักงามว่า "วัดบุญยืน" ตามลักษณะพระพุทธรูป และโปรดให้เจ้าราชวงศ์เชียงของ เป็นผู้แกะสลักบานประตูใหญ่พระวิหารพระพุทธรูปไม้สัก พระพุทธรูปจำลอง เจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ และศาสนวัตถุอื่น ๆ อีกเป็นจำนวนมากพุทธศักราช 2345 ให้ก่อสร้างพระเจดีย์แบบลังกาติดกับพระวิหารทางด้านทิศใต้ และพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพุทธศักราช 2347 ครั้นต่อมาพระอธิการใน (ครูบาโน) เจ้าอาวาส ได้ขออนุญาตเจ้าหลวงสาผู้ปกครองเมืองเพื่อก่อสร้างพระวิหารขึ้นอีกหลังหนึ่ง อยู่ด้านทิศตะวันออกของพระวิหารหลังใหม่เสร็จในปีพุทธศักราช2360


ครั้นพุทธศักราช 2451 เมืองสาได้รับฐานะเป็นกิ่งอำเภอ และพุทธศักราช 2461 ได้ยกฐานะเป็นอำเภอและเปลี่ยนชื่ออำเภอเป็นอำเภอบุญยืน ตามพระนามพระประธานวัดบุญยืน ได้มีการบูรณะซ่อมแซมพระวิหาร โดยพ่อเลี้ยงวงศ์บ้านป่ากล้วย เป็นช่างซ่อมแซมบูรณะ ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช 2480 เกิดฝนตกหนัก เป็นเหตุให้พระเจดีย์ทรุดและพังลงมา มีคณะศรัทธา นำโดยเจ้าราชบุตร ณ น่าน ได้บริจาคทรัพย์บูรณะ มีช่างหมื่นจีนหลมเป็นช่างก่อสร้างและซ่อมแซมบูรณะ เสร็จเมื่อปีพุทธศักราช 2482 และปีนี้ได้มีการเปลี่ยนชื่ออำเภออีกครั้ง โดยเปลี่ยนเป็นอำเภอเวียงสาตามชื่อเดิมที่ก่อสร้าง ปีพุทธศักราช 2484 คณะศรัทธาโดยการนำของพระครูสาราธิคุณเจ้าอาวาสและเจ้าคณะอำเภอเวียงสา เห็นว่าตลิ่งลำน้ำสาบริเวณหน้าวัดได้พังทลายอันเกิดจากน้ำเซาะ จะเป็นอันตรายต่อพระวิหาร จึงร่วมกับชาวบ้านและหน่วยงานราชการอื่น ๆ ได้ขุดคลองเปลี่ยนกระแสน้ำเพื่อมิให้เซาะตลิ่ง และพระครูสาราธิคุณเห็นว่า พระวิหารคับแคบไม่เหมาะสมในการประกอบสังฆกรรมของพระสงฆ์ จึงขอพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งใหม่ โดยย้ายพัทธสีมาเดิมไปผูกเข้ากับพระวิหารให้กว้างขวางขึ้น พระวิหารหลังเดิมจึงกลายสภาพเป็นพระอุโบสถเพื่อประกอบสังฆกรรม ได้รับยกฐานะเป็นพระอารามหลวง เมื่อปีพุทธศักราช 2539

ที่มา : พระอารามหลวงเล่ม 2 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
« Last Edit: ธันวาคม 03, 2022, 09:51:34 am by designbydx »

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
Re: พระประธาน อารามหลวง เมืองไทย
« Reply #263 on: มกราคม 02, 2023, 02:12:35 pm »
262.วัดช่องลม พระอารามหลวง

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี   
ชนิด : สามัญ   
นิกาย : มหานิกาย
แขวง/ตำบล : หน้าเมือง
เขต/อำเภอ : เมืองราชบุรี
จังหวัด : ราชบุรี   
พ.ศ.ที่สร้าง :  พ.ศ. 2411
พิกัด : 13.54285, 99.81615   

***ขอให้หลวงพี่เปิดให้

ประวัติวัดตามคำบอกเล่าของผู้สูงอายุว่าวัดนี้สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี แต่เดิมมีชื่อว่า วัดช้างล้ม เพราะทางทิศตะวันตกห่างจากวัดไปเป็นโรงช้างของทางราชการ ฝูงช้างได้ใช้บริเวณวัดเดินผ่านไปอาบน้ำกินน้ำที่แม่น้ำแม่กลองเป็นประจำ วันหนึ่งมีช้างเชือกหนึ่งเกิดพลาดไปติดหล่มล้มลงและเสียชีวิต ชาวบ้านจึงเรียกสถานที่นี้ว่าช้างล้ม(ช้างตาย) ต่อมามีผู้ศรัทธาสร้างวัดขึ้นได้ตั้งชื่อวัดตามสถานที่ว่า "วัดช้างล้ม"

ปี พ.ศ. 2457 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสเสด็จเยี่ยมเมืองราชบุรี ได้เสด็จมาที่วัดทรงพิจารณาเห็นว่าชื่อวัดช้างล้มไม่เป็นมงคลนาม จึงทรงตั้งใหม่ว่า "วัดช่องลม" ซึ่งได้ใช้มาจนทุกวันนี้

ตามหลักฐานทะเบียนวัดของจังหวัดมีว่าวัดช่องลมตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2411 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2482 และประกอบพิธีผูกพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. 2484

วัดช่องลมได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะเป็นพระอารามหลวงตั้งแต่ พ.ศ.2532 เป็นต้นมา

ที่มา : พระอารามหลวงของไทย สมบัติ จำปาเงิน

« Last Edit: มกราคม 02, 2023, 09:11:11 pm by designbydx »

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
Re: พระประธาน อารามหลวง เมืองไทย
« Reply #264 on: มกราคม 02, 2023, 02:13:36 pm »
263.วัดสุรชายาราม (วัดหลุมดิน)

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี   
ชนิด : สามัญ   
นิกาย : ธรรมยุต   
แขวง/ตำบล : หลุมดิน
เขต/อำเภอ : เมืองราชบุรี
จังหวัด : ราชบุรี   
พ.ศ.ที่สร้าง :  -
พิกัด : 13.56279, 99.81678

***ขอให้หลวงพี่เปิดให้


วัดนี้เดิมชื่อ "วัดหลุมดิน" เป็นวัดโบราณเก่าแก่สร้างมานานครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาหรือก่อนหน้านั้น ตั้งอยู่บนฝั่งขวาหรือฝั่งตะวันตกของแม่น้ำแม่กลอง

ท่านผู้หญิงอิ่ม ภริยาเจ้าพระยาสุริยวงศ์ไวยวัฒน์ ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้เห็นวัดหลุมดินอยู่ในสภาพวัดร้าง สิ่งก่อสร้างถาวรวัตถุรวมทั้งปูชนียวัตถุทรุดโทรมจนไม่อาจสร้างให้กลับสภาพเดิมได้ ท่านจึงสร้างอุโบสถใหม่ห่างจากของเดิม 30 วา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2427

นอกจากนี้ ท่านผู้หญิงอิ่มยังได้สร้างพระพุทธรูปปางสมาธิเพชรเป็นพระประธานในพระอุโบสถ พระพุทธรูปยืนหน้าพระอุโบสถอีก 2 องค์ กุฏิ ศาลาการเปรียญ ศาลาท่าน้ำ หอระฆังก่ออิฐถือปูน และพระเจดีย์ 2 องค์ เมื่อขอพระราชทานนามวัดก็โปรดให้ชื่อวัดว่า "สุรชายาราม" (วัดของภริยาท่านเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์) พร้อมทั้งโปรดให้ยกฐานะสถาปนาวัดขึ้นเป็นพระอารามหลวง ตั้งแต่ พ.ศ. 2427 เป็นต้นมา


ที่มา : พระอารามหลวงของไทย สมบัติ จำปาเงิน

« Last Edit: มกราคม 02, 2023, 02:19:54 pm by designbydx »

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
Re: พระประธาน อารามหลวง เมืองไทย
« Reply #265 on: มกราคม 02, 2023, 02:26:49 pm »
264.วัดคงคาราม

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นโท   
ชนิด : วรวิหาร
นิกาย : มหานิกาย
แขวง/ตำบล : คลองกระแซง
เขต/อำเภอ : เมือง
จังหวัด : เพชรบุรี
พ.ศ.ที่สร้าง :  -
พิกัด : 13.10393, 99.94275

***ขอให้หลวงพี่เปิดให้

เดิมเป็นวัดเก่าแก่ไม่ทราบประวัติ แต่ต้องมีมาก่อน พ.ศ.2363 เพราะมีหลักฐานจากหนังสือประวัติของพระโพธิวงศาจารย์ (ผ่อง) ซึ่งเป็นชาวเมืองเพชรบุรีเกิดในสมัยรัชกาลที่ 2 เรียนอักขรสมัยอยู่ในสำนักพระอาจารย์มีแห่งวัดคงคาราม ใน พ.ศ. 2363 แล้วบวชเป็นสามเณร แสดงว่าวัดนี้มีมาก่อน พ.ศ. ดังกล่าว และเป็นวัดที่เจริญรุ่งเรืองพอสมควรทีเดียว

ต่อมาในรัชกาลที่ 3 โปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์แล้วสถาปนาเป็นพระอารามหลวง เนื่องจากวัดอยู่ใกล้น้ำจึงได้ถูกขนานนามว่าวัด "คงคาราม" ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลังสุด พ.ศ. 2522 เป็นวัดของเจ้าคณะจังหวัด จัดสอบธรรมสนามหลวง มีสำนักปริยัติธรรมสำคัญและมีโรงเรือนตัวอย่างประจำจังหวัดเพชรบุรี (คงคาราม) ของกระทรวงศึกษาธิการด้วย


ที่มา : พระอารามหลวงของไทย สมบัติ จำปาเงิน


Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
Re: พระประธาน อารามหลวง เมืองไทย
« Reply #266 on: มกราคม 02, 2023, 02:33:00 pm »
265.วัดคลองวาฬ

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี   
ชนิด : สามัญ
นิกาย : มหานิกาย
แขวง/ตำบล : คลองวาฬ
เขต/อำเภอ : เมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
พ.ศ.ที่สร้าง :  -
พิกัด : 11.75018, 99.78942

***เปิดตลอด

วัดคลองวาฬสร้างเมื่อใดไม่มีหลักฐานแน่ชัด สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาราว พ.ศ. 2300 เข้าใจว่าสร้างพร้อมกับเมืองคลองวาฬ (การสร้างเมืองสมัยก่อนนิยมสร้างวัดคู่กันไปด้วย)

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 4 ราว พ.ศ. 2398 โปรดให้เปลี่ยนชื่อเมืองบางนางรมเป็นเมืองประจวบคีรีขันธ์ และโปรดให้ยุบเมืองคลองวาฬเป็นตำบลคลองวาฬ ขึ้นกับเมืองประจวบคีรีขันธ์มาจนปัจจุบัน

วัดคลองวาฬเมื่อแรกสร้างคงเป็นวัดประจำเมืองคลองวาฬบริเวณที่ตั้งมีต้นโพธิ์ใหญ่เป็นหลักฐาน ต่อมาได้ย้ายสถานที่สร้างวัดหลายครั้ง เสนาสนะที่สร้างขึ้นเป็นอาคารไม้ เมื่อย้ายไปตั้ง ณ ที่แห่งใหม่ต้องรื้อทิ้งจนไม่เหลือหลักฐานสำหรับโบสถ์ของเดิม สร้างเป็นโบสถ์น้ำหรือโบสถ์กลางน้ำ (อุทกุกเขปสีมา) ของคลองวาฬ ต่อมาทางวัดได้จัดสร้างโบสถ์ขึ้นใหม่เมื่อ พ.ศ. 2469 โบสถ์น้ำหมดความจำเป็นถูกปล่อยให้ทรุดโทรม หมดสภาพไปภายหลัง พ.ศ. 2480

วัดคลองวาฬได้รับพระบรมราชานุญาตให้ยกฐานะสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงเมื่อ พ.ศ. 2528 เคยเป็นวัดของเจ้าคณะจังหวัดจัดให้มีการเผยแผ่ศีลธรรมแก่ประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ได้จัดพิธีกรรมต่าง ๆ เป็นประจำเช่นการเวียนเทียนเทศนาปาฐกถาออกจารึกเผยแผ่ศีลธรรมตลอดจนให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจการทางสังคมให้สิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์ด้วยที่เป็นลำดับมา

ที่มา : พระอารามหลวงของไทย สมบัติ จำปาเงิน


Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
Re: พระประธาน อารามหลวง เมืองไทย
« Reply #267 on: มกราคม 02, 2023, 02:39:08 pm »
266.วัดเกาะหลัก

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี   
ชนิด : สามัญ
นิกาย : มหานิกาย
แขวง/ตำบล : ประจวบคีรีขันธ์
เขต/อำเภอ : เมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
พ.ศ.ที่สร้าง :  -
พิกัด : 11.79826, 99.7986

***ขอให้หลวงพี่เปิดให้

วัดนี้ตั้งชื่อตามตำบล เป็นวัดที่ชาวตำบลเกาะหลักสร้างขึ้นมีหลวงพ่อจ้อย ซึ่งเดินธุดงค์มาจากฝั่งตะวันออกเป็นผู้นำสร้างเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐาน แต่เป็นวัดที่ตั้งมาพร้อมกับเมืองประจวบคีรีขันธ์ เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญ เป็นที่ศรัทธาอุปถัมภ์จากประชาชนอย่างมากเคยใช้เป็นที่ถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการ เป็นศูนย์กลางของจังหวัดทางราชการได้ใช้เป็นที่ประชุมอบรมข้าราชการและประชาชน และเป็นที่พึ่ง
ทางใจของทหารเพราะอยู่ใกล้เขตทหาร

วัดเกาะหลักได้รับพระบรมราชานุญาตให้ยกฐานะสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงในรัชกาลปัจจุบัน ก่อน พ.ศ. 2525 เล็กน้อย

ที่มา : พระอารามหลวงของไทย สมบัติ จำปาเงิน


Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
Re: พระประธาน อารามหลวง เมืองไทย
« Reply #268 on: มกราคม 02, 2023, 02:43:34 pm »
267.วัดธรรมิการาม

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นโท
ชนิด : วรวิหาร   
นิกาย : ธรรมยุต
แขวง/ตำบล : ประจวบคีรีขันธ์
เขต/อำเภอ : เมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
พ.ศ.ที่สร้าง :  พ.ศ.2465
พิกัด : 11.81371, 99.79641

***ขอให้หลวงพี่เปิดให้

วัดนี้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2465 ผู้สร้างคือพระยาดำรงธรรมสาร (ใหญ่ วิเศษสิริ) และคุณหญิงดำรงธรรมสาร วัดเดิมตั้งอยู่หลังเขาช่องกระจก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศรีทรงพอพระทัย โปรดให้พระเจ้าพี่นางเธอ พระองค์เจ้าหญิงอรพินท์เพ็ญภาควางศิลาฤกษ์พระอุโบสถแทนพระองค์ พร้อมพระราชทานพระราชทรัพย์สร้างปูชนียวัตถุในวัดหลายรายการ

วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2466 สร้างวัดเสร็จมีงานฉลองผูกพัทธสีมา พ.ศ. 2482 ในปี พ.ศ. 2485 เกิดน้ำท่วมใหญ่วัดเสียหายมาก เกือบเป็นวัดร้าง จนถึง พ.ศ. 2493 มีการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ วัดได้เจริญขึ้นจนได้รับการยกฐานะสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงใน พ.ศ. 2503

ที่มา : พระอารามหลวงของไทย สมบัติ จำปาเงิน


Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
Re: พระประธาน อารามหลวง เมืองไทย
« Reply #269 on: มกราคม 02, 2023, 02:44:35 pm »
268.วัดเขาโบสถ์

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี   
ชนิด : สามัญ      
นิกาย : มหานิกาย
แขวง/ตำบล : กำเนิดนพคุณ
เขต/อำเภอ : บางสะพาน
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
พ.ศ.ที่สร้าง :  พ.ศ.2440
พิกัด : 11.2116, 99.51077

***ขอให้หลวงพี่เปิดให้

วัดเขาโบสถ์ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2440 เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่อำเภอบางสะพานยังเป็นเมืองกำเนิดนพคุณ ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าผู้ใดสร้าง แต่ด้วยความวิริยอุตสาหะและความสามารถของเจ้าอาวาสและศรัทธาของประชาชนได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่วัดตลอดมา

วัดเขาโบสถ์ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งแรก พ.ศ.2447 ครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2522 ได้รับสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงใน พ.ศ. 2527

นอกจากจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและบาลีแล้วยังจัดให้มีการเทศนาอบรมประชาชน จัดส่งพระธรรมทูตเข้าไปเยี่ยมเยียนตามหมู่บ้านต่าง ๆ พร้อมได้แสดงพระธรรมเทศนาหรือปาฐกถาธรรม จัดให้มีการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จัดตั้งหน่วยพุทธมามกะผู้เยาว์ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ด้านสาธารณูปการได้สร้างสถานที่สาธารณะเป็นศาลาต่าง ๆ จัดตั้งห้องสมุดโรงเรียนและประชาชน จัดทุนสงเคราะห์นักเรียนระดับประถมและมัธยมตลอดจนช่วยสงเคราะห์ผู้ประสบภัยธรรมชาติ

ที่มา : พระอารามหลวงของไทย สมบัติ จำปาเงิน

#royalthaimonastery
#hikingthai
« Last Edit: มกราคม 03, 2023, 07:24:52 pm by designbydx »