Author Topic: พระประธาน อารามหลวง เมืองไทย (ขาวดำ)  (Read 18118 times)

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
*** ก่อนอื่น จะบอกว่าพระที่ถ่ายเป็นพระประธานเท่านั้นนะครับ คือ พระที่อยู่ในอุโบสถ ไม่ใช่พระที่อยู่ในพระวิหาร หรือพระเจดีย์นะครับ
สาเหตุที่เลือก เพราะว่าเป็นพระองค์ประธานจริง แต่ละวัดจะมีเพียงองค์เดียว ส่วนใหญ่เราจะเห็นกันในอินเตอร์เนตเฉพาะพระที่อยุ่ในวิหาร หรือในพระเจดีย์ เนื่องจากจะเปิดตลอดให้เข้ากราบไหว้ แต่จริงๆ ไม่ใช่พระประธาน(ปกติเปิดเฉพาะทำวัตรเช้า และเย็น) และทำให้เข้าใจผิดว่าองค์ที่เราเห็นคือพระประธาน(คนส่วนใหญ่ถ่ายลงโซเชียล) ซึ่งผมเองก็เข้าใจผิดมาตลอดเช่นกัน


     พระอารามหลวง ซึ่งหมายถึงวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้าง หรือทรงรับไว้เป็นวัดของพระราชวงศ์ หรือเป็นวัดที่ทรงอุปถัมภ์นั้น แต่ละวัดอาจมีฐานะ หรือระดับชั้นแตกต่างกันออกไป การจัดลำดับชั้นของวัดหลวง เริ่มมีขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๕ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดระเบียบแบ่งชั้นพระอารามหลวงออกเป็น ๓ ชั้น คือ ชั้นเอก ชั้นโท และชั้นตรี แต่ละชั้นยังแยกระดับออกไปอีกหลายระดับ โดยมีสร้อยต่อท้ายชื่อวัดตามฐานะดังนี้

๑.พระอารามหลวง ชั้นเอก ได้แก่ วัดที่มีความสำคัญ มีเจดียสถานบรรจุพระบรมอัฐิ หรือเป็นวัดที่มีเกียรติสูง มี ๓ ระดับ คือ

   ๑) ราชวรมหาวิหาร
   ๒) ราชวรวิหาร
   ๓) วรมหาวิหาร

๒.พระอารามหลวง ชั้นโท ได้แก่วัดที่มีเจดียสถานสำคัญ หรือวัดที่มีเกียรติ มี ๔ ระดับ คือ

   ๑) ราชวรมหาวิหาร
   ๒) ราชวรวิหาร
   ๓) วรมหาวิหาร
   ๔) วรวิหาร

๓.พระอารามหลวง ชั้นตรี ได้แก่วัดที่มีเกียรติ วัดประจำหัวเมือง หรือวัดที่มีความสำคัญชั้นรอง มี ๓ ระดับ คือ

   ๑) ราชวรวิหาร
   ๒) วรวิหาร
   ๓) สามัญ(วัดที่ไม่มีสร้อยนามต่อท้าย)

การจัดระดับของวัด แบ่งโดยพจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

1 ราชวรวิหาร คือ วัดทีี่พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระอัครมเหสี สมเด็จพระยุพราช ทรงสร้างหรือปฏิสังขรณ์เป็นการส่วนพระองค์ หรือวัดที่โปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์

2 วรวิหาร คือ วัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างหรือบูรณปฏิสังขรณ์แล้ว พระราชทานเป็นเกียรติยศแก่วัดเอง รวมทั้งวัดที่ผู้อื่นสร้างหรือบูรณปฏิสังขรณ์แล้วทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมถ์

3 ราชวรมหาวิหาร คือ วัดชนิดราชวรวิหารที่เป็นพระอารามใหญ่โต

4 วรมหาวิหาร คือ วัดชนิดวรวิหารที่เป็นพระอารามใหญ่โต และมีศาสนสถานที่สำคัญ

5 สามัญ คือ วัดราษฏร์ที่สำคัญ และต่อมาโปรดให้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวง

ที่มา : ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่มที่ 25 จังหวัดชัยภูมิ กรมศิลปากร พิมพ์เผยแพร่ พ.ส. 2562


1.วัดสร้อยทอง

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี
ชนิด   : สามัญ
นิกาย   : มหานิกาย
แขวง/ตำบล   : บางซื่อ
เขต/อำเภอ   : บางซื่อ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ที่สร้าง : 2394
« Last Edit: เมษายน 18, 2021, 10:22:49 AM by designbydx »

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
Re: พระประธานเมืองไทย(ขาวดำ)
« Reply #1 on: มกราคม 01, 2018, 04:08:00 PM »
2.วัดเขมาภิรตาราม

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นโท
ชนิด   : ราชวรวิหาร
นิกาย   : ธรรมยุต
แขวง/ตำบล   : สวนใหญ่
เขต/อำเภอ   : เมือง
จังหวัด : นนทบุรี
พ.ศ. ที่สร้าง :สมัยอยุธยาหรือก่อนสมัยอยุธยา

« Last Edit: กุมภาพันธ์ 03, 2018, 12:34:35 PM by designbydx »

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
Re: พระประธานเมืองไทย(ขาวดำ)
« Reply #2 on: มกราคม 05, 2018, 04:29:32 PM »
3.วัดบัวขวัญ

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี
ชนิด   : สามัญ   
นิกาย   : มหานิกาย
แขวง/ตำบล   : บางกระสอ
เขต/อำเภอ   : เมือง
จังหวัด : นนทบุรี
พ.ศ. ที่สร้าง : 2435
      
« Last Edit: กุมภาพันธ์ 03, 2018, 12:34:48 PM by designbydx »

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
Re: พระประธานเมืองไทย(ขาวดำ)
« Reply #3 on: มกราคม 06, 2018, 06:36:28 PM »
4.วัดชลประทานรังสฤษฎ์

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี
ชนิด   : สามัญ   
นิกาย   : มหานิกาย
แขวง/ตำบล   : บางตลาด
เขต/อำเภอ   : ปากเกร็ด
จังหวัด : นนทบุรี
พ.ศ. ที่สร้าง : 2502
« Last Edit: กุมภาพันธ์ 03, 2018, 12:34:58 PM by designbydx »

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
Re: พระประธานเมืองไทย(ขาวดำ)
« Reply #4 on: มกราคม 13, 2018, 09:15:00 PM »
5.วัดบางไผ่

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี
ชนิด   : สามัญ   
นิกาย   : มหานิกาย
แขวง/ตำบล   : บางรักพัฒนา   
เขต/อำเภอ   : บางบัวทอง
จังหวัด : นนทบุรี
พ.ศ. ที่สร้าง : 2309
« Last Edit: กุมภาพันธ์ 03, 2018, 12:35:09 PM by designbydx »

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
Re: พระประธานเมืองไทย(ขาวดำ)
« Reply #5 on: มกราคม 21, 2018, 10:15:57 PM »
6.วัดราชาธิวาสวิหาร

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นโท
ชนิด   : ราชวรวิหาร
นิกาย   : ธรรมยุต
แขวง/ตำบล   : วชิรพยาบาล 
เขต/อำเภอ   : ดุสิต
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ที่สร้าง : ก่อนสมัยอยุธยา

« Last Edit: กุมภาพันธ์ 03, 2018, 12:35:20 PM by designbydx »

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
Re: พระประธานเมืองไทย(ขาวดำ)
« Reply #6 on: มกราคม 25, 2018, 07:40:08 PM »
7.วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี
ชนิด   : วรวิหาร
นิกาย   : มหานิกาย
แขวง/ตำบล   : วชิรพยาบาล
เขต/อำเภอ   : ดุสิต
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   
พ.ศ. ที่สร้าง : 1850

« Last Edit: กุมภาพันธ์ 03, 2018, 12:35:30 PM by designbydx »

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
Re: พระประธานเมืองไทย(ขาวดำ)
« Reply #7 on: กุมภาพันธ์ 03, 2018, 12:22:11 PM »
8.วัดไตรมิตรวิทยาราม

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นโท
ชนิด   : วรวิหาร
นิกาย   : มหานิกาย
แขวง/ตำบล   : ตลาดน้อย
เขต/อำเภอ   : สัมพันธวงศ์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   
พ.ศ. ที่สร้าง : 2478

**ที่ประดิษฐานพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร (พระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก) แต่ไม่ใช่พระประะธานในภาพข้างล่างนะครับ
เปิด 08.00 น.
ปิด 17.00 น.
« Last Edit: กุมภาพันธ์ 03, 2018, 12:35:42 PM by designbydx »

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
Re: พระประธานเมืองไทย(ขาวดำ)
« Reply #8 on: กุมภาพันธ์ 03, 2018, 12:28:52 PM »
9.วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นโท
ชนิด   : ราชวรวิหาร
นิกาย   : มหานิกาย
แขวง/ตำบล   : สัมพันธวงศ์
เขต/อำเภอ   : สัมพันธวงศ์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   
พ.ศ. ที่สร้าง : สมัยอยุธยา

« Last Edit: กุมภาพันธ์ 04, 2018, 07:09:20 PM by designbydx »

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
Re: พระประธานเมืองไทย(ขาวดำ)
« Reply #9 on: กุมภาพันธ์ 04, 2018, 07:12:01 PM »
10.วัดดุสิดารามวรวิหาร

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี
ชนิด   : วรวิหาร
นิกาย   : มหานิกาย
แขวง/ตำบล   : อรุณอมรินทร์
เขต/อำเภอ   : บางกอกน้อย
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   
พ.ศ. ที่สร้าง : สมัยอยุธยา

« Last Edit: กุมภาพันธ์ 10, 2018, 10:37:34 PM by designbydx »

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
Re: พระประธานเมืองไทย(ขาวดำ)
« Reply #10 on: กุมภาพันธ์ 10, 2018, 10:39:02 PM »
11.วัดโสมนัสราชวรวิหาร

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นโท
ชนิด   : ราชวรวิหาร
นิกาย   : ธรรมยุต
แขวง/ตำบล   : วัดโสมนัส
เขต/อำเภอ   : ป้อมปราบศัตรูพ่าย
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   
พ.ศ. ที่สร้าง : สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
« Last Edit: กุมภาพันธ์ 10, 2018, 10:56:21 PM by designbydx »

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
Re: พระประธานเมืองไทย(ขาวดำ)
« Reply #11 on: กุมภาพันธ์ 10, 2018, 10:43:30 PM »
12.วัดปรินายกวรวิหาร

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี
ชนิด   : วรวิหาร
นิกาย   : มหานิกาย
แขวง/ตำบล   : บ้านพานถม
เขต/อำเภอ   : พระนคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   
พ.ศ. ที่สร้าง : 2352

« Last Edit: กุมภาพันธ์ 11, 2018, 09:18:42 PM by designbydx »

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
Re: พระประธานเมืองไทย(ขาวดำ)
« Reply #12 on: กุมภาพันธ์ 11, 2018, 09:17:17 PM »
13.วัดมหรรณพาราม

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี
ชนิด   : วรวิหาร
นิกาย   : มหานิกาย
แขวง/ตำบล   : เสาชิงช้า
เขต/อำเภอ   : พระนคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   
พ.ศ. ที่สร้าง : สมัยรัชกาลที่ 3

« Last Edit: กุมภาพันธ์ 13, 2018, 09:30:37 PM by designbydx »

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
Re: พระประธานเมืองไทย(ขาวดำ)
« Reply #13 on: กุมภาพันธ์ 13, 2018, 09:37:00 PM »
14.วัดสามพระยา

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี
ชนิด   : วรวิหาร
นิกาย   : มหานิกาย
แขวง/ตำบล   : วัดสามพระยา
เขต/อำเภอ   : พระนคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   
พ.ศ. ที่สร้าง : สมัยกรุงศรีอยุธยา


Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
Re: พระประธานเมืองไทย(ขาวดำ)
« Reply #14 on: กุมภาพันธ์ 13, 2018, 09:39:39 PM »
15.วัดอินทรวิหาร

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี
ชนิด   : สามัญ
นิกาย   : มหานิกาย
แขวง/ตำบล   : บางขุนพรหม
เขต/อำเภอ   : พระนคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   
พ.ศ. ที่สร้าง : สมัยกรุงศรีอยุธยา


« Last Edit: กุมภาพันธ์ 14, 2018, 05:17:55 PM by designbydx »

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
Re: พระประธานเมืองไทย(ขาวดำ)
« Reply #15 on: กุมภาพันธ์ 14, 2018, 05:20:40 PM »
16.วัดดอนเมือง

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี
ชนิด   : สามัญ
นิกาย   : มหานิกาย
แขวง/ตำบล   : ดอนเมือง
เขต/อำเภอ   : ดอนเมือง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   
พ.ศ. ที่สร้าง : 2438


Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
Re: พระประธานเมืองไทย(ขาวดำ)
« Reply #16 on: กุมภาพันธ์ 14, 2018, 05:23:24 PM »
17.วัดเสมียนนารี

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี
ชนิด   : สามัญ
นิกาย   : มหานิกาย
แขวง/ตำบล   : ลาดยาว
เขต/อำเภอ   : จตุจักร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   
พ.ศ. ที่สร้าง : 2400

« Last Edit: กุมภาพันธ์ 16, 2018, 04:51:58 PM by designbydx »

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
Re: พระประธาน อารามหลวง เมืองไทย (ขาวดำ)
« Reply #17 on: กุมภาพันธ์ 16, 2018, 04:54:14 PM »
18.วัดโมลีโลกยาราม

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นโท
ชนิด   : ราชวรวิหาร
นิกาย   : มหานิกาย
แขวง/ตำบล   : วัดอรุณ
เขต/อำเภอ   : บางกอกใหญ่
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   
พ.ศ. ที่สร้าง : สมัยอยุธยา พระอารามหลวงประจำพระบรมมหาราชวังพระเจ้ากรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

**โบสถ์เปิดตลอด

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
Re: พระประธาน อารามหลวง เมืองไทย (ขาวดำ)
« Reply #18 on: กุมภาพันธ์ 16, 2018, 04:57:42 PM »
19.วัดประยุรวงศาวาส

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นโท
ชนิด   : วรวิหาร
นิกาย   : มหานิกาย
แขวง/ตำบล   : วัดกัลยาณ์
เขต/อำเภอ   : ธนบุรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   
พ.ศ. ที่สร้าง : สมัยรัตนโกสินทร์ โดยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์

**ปิดปรับปรุง แล้วเสร็จ กค.61

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
Re: พระประธาน อารามหลวง เมืองไทย (ขาวดำ)
« Reply #19 on: กุมภาพันธ์ 16, 2018, 05:01:54 PM »
20.วัดกัลยาณมิตร

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นโท
ชนิด   : วรมหาวิหาร
นิกาย   : มหานิกาย
แขวง/ตำบล   : วัดกัลยาณ์
เขต/อำเภอ   : ธนบุรี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   
พ.ศ. ที่สร้าง : 2368

**เปิดเฉพาะทำวัตรเช้า 08.30 น. และวัตรเย็น 16.00 น.
« Last Edit: กุมภาพันธ์ 16, 2018, 08:59:39 PM by designbydx »