Author Topic: พระประธาน อารามหลวง เมืองไทย (ขาวดำ)  (Read 11061 times)

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
141.วัดพราหมณี หลวงพ่อปากแดง

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี
ชนิด : สามัญ
นิกาย : มหานิกาย
แขวง/ตำบล : สาริกา   
เขต/อำเภอ : เมืองนครนายก
จังหวัด : นครนายก
พ.ศ. ที่สร้าง : -

**เปิดตลอด เป็นไปได้ไปวันธรรมดาคนน้อย

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
142.วัดเขียนเขต

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี
ชนิด : สามัญ
นิกาย : มหานิกาย
แขวง/ตำบล : บึงยี่โถ
เขต/อำเภอ : ธัญบุรี
จังหวัด : ปทุมธานี
พ.ศ. ที่สร้าง : -

**ต้องไปบอกหลวงน้าอำนาจมาเปิดให้ เปิดเฉพาะวันสำคัญ

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
143.วัดจันทร์กระพ้อ

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี
ชนิด : สามัญ
นิกาย : ธรรมยุต
แขวง/ตำบล : บางเตย
เขต/อำเภอ : สามโคก
จังหวัด : ปทุมธานี
พ.ศ. ที่สร้าง : -

**ทำวัตรเช้า 08.00 น. วัตรเย็น 17.00 น.

วัดจันทร์กระพ้อ สร้างโดยชาวมอญในสมัยรัชกาลที่ 2 ชื่อว่า "วัดโกว๊ะ" ซึ่งแปลว่า "จันทร์กระพ้อ" ซึ่งชาวมอญ ถือว่าเป็นไม้มงคลเหมือนต้นราชพฤกษ์ ภายในวัดมีหอวัฒนธรรมซึ่งเก็บรวบรวมศิลปวัตถุมอญ และยังมีโครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาหน้าวัด นอกจากนี้ยังเป็นวัดที่ประกอบพิธีสำคัญของชาวปทุมธานี เช่น พิธีออกฮ้อยปะจุ๊ แข่งธงตะขาบ งานตักบาตรพระร้อย เป็นต้น
« Last Edit: พฤศจิกายน 04, 2019, 09:41:01 PM by designbydx »

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
Re: พระประธาน อารามหลวง เมืองไทย (ขาวดำ)
« Reply #143 on: พฤศจิกายน 04, 2019, 09:42:50 PM »
144.วัดตูม

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี
ชนิด : สามัญ
นิกาย : มหานิกาย
แขวง/ตำบล : วัดตูม
เขต/อำเภอ : พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. ที่สร้าง : -

**เปิดเฉพาะวันสำคัญ


Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
Re: พระประธาน อารามหลวง เมืองไทย (ขาวดำ)
« Reply #144 on: พฤศจิกายน 04, 2019, 09:47:03 PM »
145.วัดพระนอนจักรสีห์

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี
ชนิด : วรวิหาร
นิกาย : มหานิกาย
แขวง/ตำบล : จักรสีห์
เขต/อำเภอ : เมืองสิงห์บุรี   
จังหวัด : สิงห์บุรี
พ.ศ. ที่สร้าง : -

**เปิดตลอด
« Last Edit: พฤศจิกายน 04, 2019, 09:50:35 PM by designbydx »

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
Re: พระประธาน อารามหลวง เมืองไทย (ขาวดำ)
« Reply #145 on: พฤศจิกายน 04, 2019, 09:57:19 PM »
146.วัดพิกุลทอง

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี
ชนิด : สามัญ
นิกาย : มหานิกาย
แขวง/ตำบล : พิกุลทอง
เขต/อำเภอ : ท่าช้าง
จังหวัด : สิงห์บุรี
พ.ศ. ที่สร้าง : -

**ไปช่วงทอดกฐิน
Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
Re: พระประธาน อารามหลวง เมืองไทย (ขาวดำ)
« Reply #146 on: พฤศจิกายน 04, 2019, 10:02:50 PM »
147.วัดไชโยวรวิหาร

ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นโท
ชนิด :
นิกาย : มหานิกาย
แขวง/ตำบล : ไชโย   
เขต/อำเภอ : ไชโย   
จังหวัด : อ่างทอง
พ.ศ. ที่สร้าง : -

**ไปช่วงทอดกฐิน


« Last Edit: มกราคม 01, 2020, 07:22:33 AM by designbydx »

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
148.วัดพระพุทธบาท
ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดพิเศษ
ชนิด : ราชวรมหาวิหาร
นิกาย : มหานิกาย
แขวง/ตำบล : ขุนโขลน
เขต/อำเภอ : พระพุทธบาท
จังหวัด : สระบุรี
พ.ศ. ที่สร้าง : สมัยอยุธยา

"วัดพระพุทธบาท " สร้างในรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรมพระมหากษัตริย์องค์ที่ 22 แห่งกรุงศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ. 2167 สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นไว้สืบเนื่องมาจากที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรรอยพระพุทธบาท ซึ่งพบที่เขาสุวรรณบรรพต ทรงพิจารณาว่า สมบูรณ์ตามที่ปรากฏในพระไตรปิฏกกว่าด้วย บุณโณวาทสูตร จึงทรงพระราชศรัทธาเลื่อมใสยิ่ง โปรดเกล้าฯ ให้ช่างก่อเรือนคฤหหลังน้อย ครอบรอยพระพุทธบาทไว้ชั่วคราวก่อน หลังจากได้เสด็จกลับกรุงศรีอยุธยาราชธานีจึงได้เริ่มงานสถาปนาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระมณฑปครองรอยพระพุทธบาท ให้ยกสถานที่รอยพระพุทธบาทเป็นมหาเจดีย์สถานให้สร้างอารามสำหรับพระภิกษุสามเณร เพื่อดูแลรักษามหาเจดีย์ และบำเพ็ญสมณธรรม ตลอดจรพระราชทานวิสุงคามสีมานับจากพระมณฑป ออกไปด้านละ 1 โยชน์(16 กม.) ให้เป็นเขตวัดพระพุทธบาท

ที่มา : ป้ายในวัด

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
149.วัดเขาแก้ววรวิหาร
ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี
ชนิด : วรวิหาร
นิกาย : มหานิกาย
แขวง/ตำบล : ต้นตาล
เขต/อำเภอ : เสาไห้
จังหวัด : สระบุรี
พ.ศ. ที่สร้าง : 2171

**เปิดตลอด

วัดเขาแก้ววรวิหาร อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

“ตำนานเจดีย์ 5 ยอด” วัดเขาแก้วเดิมเป็นวัดโบราณวัดหนึ่งตั้งอยู่บนเขา ริมแม่น้ำป่าสัก ในเขตท้องที่ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เป็นวัดราษฏร์สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ในรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรม ประมาณปี พ.ศ. 2171 ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 กรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จนมัสการพระพุทธบาท และจะเสด็จนมัสการพระพุทธฉาย ได้ทรงแวะพักไพร่พลขบวนราบ ณ พลับพลาท่าหิน ลานหน้าวัดเขาแก้ว พระองค์ได้เสด็จขึ้นทอดพระเนตรวัดเขาแก้ว ทรงเลื่อมใสในภูมิฐานของวัด ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาเล็กๆ แวดล้อมด้วยธรรมชาติที่งดงามเป็นที่สงบ เหมาะสำหรับบำเพ็ญสมณะธรรม

พระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาที่จะบูรณปฏิสังขรณ์วัดนี้ จึงทรงพระกรุณา โปรดเกล้าให้เจ้าพระยานิกรบดินทร์(โต กัลยาณมิตร) เป็นแม่กองควบคุมการก่อสร้างเจ้าพระยานิกรบดินทร์ได้จัดพวกนายกองโค พากันไปรับไม้เครื่องบน และสิ่งก่อสร้างจากกรุงเทพฯ มาบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ ปรับปรุงขยายให้ใหญ่กว่าเดิมก่อกำแพงรอบพระอุโบสถขึ้นมาใหม่ สร้างกุฏิไว้ด้านทิศเหนือของเจดีย์ และบูรณะองค์พระเจดีย์ของเดิม เมื่อเสร็จแล้วมีพระกระแสรับสั่งให้สถาปนาวัดเขาแก้วขึ้นเป็นพระอารามหลวงราชทานนามว่า “วัดคีรีรัตนาราม” เมื่อ พ.ศ.2546 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิโนรส องค์สังฆประมุขเสด็จออกตรวจการคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี เสด็จทอดพระเนตรวัดเขาแก้ว ทรงเห็นป้ายที่ติดไว้ท่าหินลาดหน้าวัดว่า “วัดคีรีรัตนาราม” รับสั่งว่าเป็นคำมคธ((มะ-คด) ทรงให้เรียกเป็นคำไทยว่า “วัดเขาแก้ว” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ที่มา : ป้ายในวัด


« Last Edit: มกราคม 01, 2020, 12:20:39 PM by designbydx »

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
150.วัดสมุหประดิษฐาราม
ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี
ชนิด :สามัญ
นิกาย : มหานิกาย
แขวง/ตำบล : สวนดอกไม้
เขต/อำเภอ : เสาไห้
จังหวัด : สระบุรี
พ.ศ. ที่สร้าง : -

**เปิดตลอด

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
151.วัดพระบรมธาตุ
ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นโท
ชนิด : วรวิหาร
นิกาย : มหานิกาย
แขวง/ตำบล : ชัยนาท
เขต/อำเภอ : เมือง   
จังหวัด : ชัยนาท
พ.ศ. ที่สร้าง : สมัยอยุธยาตอนต้น

**เปิดตลอด ประตูปิดไว้ กันหมาเข้า

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
152.วัดธรรมามูล
ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี
ชนิด : วรวิหาร
นิกาย : มหานิกาย
แขวง/ตำบล : ธรรมามูล
เขต/อำเภอ : เมือง   
จังหวัด : ชัยนาท
พ.ศ. ที่สร้าง : -

**เปิดตลอด

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
153.วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี
ชนิด : วรวิหาร
นิกาย : มหานิกาย
แขวง/ตำบล : รั้วใหญ่
เขต/อำเภอ : เมือง   
จังหวัด : สุพรรณบุรี
พ.ศ. ที่สร้าง : -

**วัตรเช้า 08.00 น. วัตรเย็น 17.00 น.

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
154.วัดกวิศราราม
ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี
ชนิด : ราชวรวิหาร
นิกาย : มหานิกาย
แขวง/ตำบล : ท่าหิน
เขต/อำเภอ : เมือง   
จังหวัด : ลพบุรี   
พ.ศ. ที่สร้าง :สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย รัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

**ไปตอนปีใหม่

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
155.วัดสิริจันทรนิมิตร
ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี
ชนิด : วรวิหาร
นิกาย : ธรรมยุต
แขวง/ตำบล : เขาพระงาม
เขต/อำเภอ : เมือง   
จังหวัด : ลพบุรี   
พ.ศ. ที่สร้าง :ไม่ปรากฏหลักฐาน

**ไปตอนปีใหม่

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
156.วัดเสาธงทอง
ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี
ชนิด : สามัญ
นิกาย : มหานิกาย
แขวง/ตำบล : ท่าหิน
เขต/อำเภอ : เมือง   
จังหวัด : ลพบุรี   
พ.ศ. ที่สร้าง : สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย

**ทำวัตรเฉพาะวันพระ 16.00 น.

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
157.วัดมณีชลขันฑ์
ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี
ชนิด : สามัญ
นิกาย : ธรรมยุต
แขวง/ตำบล : พรหมมาสตร์
เขต/อำเภอ : เมือง   
จังหวัด : ลพบุรี   
พ.ศ. ที่สร้าง : สร้างในสมัยรัชกาลที่ 4 ผู้ที่สร้างวัดนี้คือ พระยาอภัยรณฤทธิ์

**ทำวัตรเช้า 08.00 น. วัตรเย็น 17.00 น.

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
158.วัดโบสถ์
ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี
ชนิด : สามัญ
นิกาย : ธรรมยุต
แขวง/ตำบล :อินทร์บุรี
เขต/อำเภอ : อินทร์บุรี
จังหวัด : สิงห์บุรี
พ.ศ. ที่สร้าง : -

**มาตอนปีใหม่
« Last Edit: กุมภาพันธ์ 08, 2020, 06:01:30 PM by designbydx »

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
Re: พระประธาน อารามหลวง เมืองไทย (ขาวดำ)
« Reply #158 on: กุมภาพันธ์ 08, 2020, 06:03:17 PM »
159.วัดกลาง
ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นโท   
ชนิด : วรวิหาร   
นิกาย : มหานิกาย
แขวง/ตำบล :ปากน้ำ
เขต/อำเภอ : เมือง
จังหวัด : สมุทรปราการ
พ.ศ. ที่สร้าง : -

**ไปตอนวันมาฆบูชา

« Last Edit: มีนาคม 17, 2020, 07:37:38 PM by designbydx »

Offline designbydx

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
  • View Profile
160.วัดจองคำ
ลำดับชั้น : วัดพระอารามหลวงชั้นตรี   
ชนิด : สามัญ
นิกาย : มหานิกาย
แขวง/ตำบล :จองคำ
เขต/อำเภอ : เมือง
จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
พ.ศ. ที่สร้าง : 2370

**ต้องบอกหลวงปู่มาเปิดให้ จำชื่อไม่ได้แล้ว

วัดจองคำได้ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2370 เป็นวัดแห่งแรกของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยพระยาสิงหนาทราชาเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอน และเจ้าแม่นางเมี๊ยและได้สร้างเป็นพระอารามหลวงเมื่อปี พ.ศ. 2527 เหตุที่เรียกชื่อวัดจองคำนั้น เพราะว่าที่เสาวัดเดิมประดับด้วยทองคำเปลวซึ่งแต่เดิมเป็นแผ่นเงิน
ที่มา : ป้ายในวัด
« Last Edit: เมษายน 05, 2020, 08:48:06 PM by designbydx »