Hiking Thai

Hiking Thai => เที่ยวเมืองไทย..ยังไม่ไปก็รู้ => Topic started by: designbydx on มกราคม 03, 2020, 05:54:47 PM

Title: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Post by: designbydx on มกราคม 03, 2020, 05:54:47 PM
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี อยู่ติดกับวัดโบสถ์นะครับ ถ้าเจอวัดก็หมายความว่าถึงแล้ว อาคารจะสังเกตยากหน่อยเพราะ ได้เปลี่ยนจากศาลาวัดมาเป็นพิพิธภัณฑ์ เลยอาจจะ งงๆ ใช้กูเกิ้ลหาได้เลย

อัตราค่าชม
ชาวไทย 10 บาท ต่างชาติ 50 บาท
นักเรียน นักศึกษา ภิกษุ สามเณร ไม่เสีย

เปิด
วัน พุธ-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.

หยุด
วัน จันทร์-อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์
Title: Re: พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Post by: designbydx on มกราคม 03, 2020, 06:10:06 PM
ประวัติเมืองอินทร์บุรี

อินทร์บุรี เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสิงห์บุรี จากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่าเคยมีชุมชนโบราณอาศัยอยู่ตั้งแต่สมัยทราวดี(ราวพุทธศตวรรษที่ 12-16) โดยมีการพบโบราณวัตถุหลายชนิดที่แหล่งโบราณคดี บ้านคูเมือง ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี

ในสมัยอยุธยา เมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีที่1(พระเจ้าอยู่ทอง) ตั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ได้ตั้งเมืองสิงห์บุรีเป็นเมืองลูกหลวง เมืองอินทร์บุรี เมืองพรหมบุรีเป็นเมืองหลานหลวง และเมืองทั้งสามยังเป็นหัวเมืองชั้นในและหัวเมืองหน้าด่านรายทาง ทางด้านทิศเหนือโดยมีเมืองลพบุรีเป็นเมืองหน้าด่านหลักแสดงให้เห็นว่าเมืองสิงห์บุรี เมืองอินทร์บุรี และเมืองพรหมบุรี เป็นเมืองมาก่อนที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ทรงตั้งกรุงศรีอยุธยาแล้ว แต่ไม่พบหลักฐานแน่ชัดว่าเมืองทั้งสามได้สร้างขึ้นสมัยใด

สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีการจัดรูปแบบการปกครองใหม่ กำหนดให้หัวเมืองที่อยู่ใกล้วงราชธานี หรือหัวเมืองชั้นในเป็นเมืองจัดวาหัวเมืองที่อยู่นอกเขตวงราชธานี ออกไปกำหนดฐานะเป็นหัวเมืองเอก โท ตรี โดยลำดับตามขนาดและความสำคัญของเมือง เมืองอินทร์บุรี เมืองพรหมบุรี และเมืองสิงห์บุรี ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นหัวเมืองชั้นในจึงเปลี่ยนเป็นเมืองจัดวา

สมัยรัตนโกสินทร์ได้มีการปรับปรุงรูปแบบการปกครองหลายครั้ง และใน พ.ศ. 2438 รัชกาลที่ 5 โปรดให้จัดการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล เมืองสิงห์บุรี เมืองอินทร์บุรี เมืองพรหมบุรี รวมเข้าอยู่ในมณฑลกรุงเก่า(มณฑลอยุธยา) ต่อมากใน พ.ศ. 2439 ได้ลดฐานะเมืองอินทร์บุรี และเมืองพรหมบุรี ลงเป็นอำเภอ ขึ้นกับเมืองสิงห์บุรี
Title: Re: พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Post by: designbydx on มกราคม 03, 2020, 06:23:57 PM
ประวัติพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอินทร์บุรี


พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอินทร์บุรี เดิมเป็นพิพิธภัณฑของวัดโบสถ์ก่อตั้งโดยอดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ พระเทพสุทธิโมลีเจ้าคณะจังหวัดสิงหบุรี-อุทัยธานี ฝ่ายธรรมยุต ในขณะที่เป็นพระครูวิสุทธิธรรม ได้รวบรวมจัดเก็บรักษาโบราณวัตถุศิลปวัตถุที่มีคุณค่าตั้งแต่ พ.ศ. 2483 โดยดำเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการมีอดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์เป็นประธานบริหารงาน

ในพ.ศ. 2496 พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รับการจัดตั้งเป็นสาขาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ประจำอำเภออินทร์บุรี ต่อมา พ.ศ.2504 คณะกรรมการพิพิธภัณฑสถานได้พิจารณาเห็นว่า อาคารไม้หลังเก่าไม่เพียงพอสำหรับจัดเก็บรักษาโบราณวัตถุที่มีจำนวนมากขึ้นจึงได้รับบริจาคเงินก่อสร้างอาคารหลังใหม่จาก นางเพิ่ม ดุริยางกูร และตั้งชื่ออาคารว่า ตึกเพิ่ม ดุริยางกูร และปรับปรุงศาลาการเปรียญของวัดหลังเดิม คือ ศาลาศักดิ์บุรินทร์ เป็นอาคารจัดแสดงอีกหลังหนึ่ง

ต่อมาใน พ.ศ. 2517 อดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์เมื่องครั้งมีสมศักดิ์ เป็นพระราชเมฑาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนกรมศิลปากรในการดำเนินงานปรับปรุงการจัดแสดงให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และต่อมาใน พ.ศ.2516 สาขาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ได้เปลี่ยนเป็นพิพิธภันฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี


ภาพด้านล่าง

ธรรมจักร
ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 13-14
แหล่งที่พบ บ้านคูเมือง อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Title: Re: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Post by: designbydx on มกราคม 03, 2020, 06:28:19 PM
ไม่มีลวดลายอะไรเรียบๆ
Title: Re: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Post by: designbydx on มกราคม 03, 2020, 06:33:21 PM
ประติมากรรมรูปคนแคระและสงห์แบก ปูนปั้น

ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 12-16
ประติมากรรมนี้ใช้สำหรับประดับฐานอาคารเพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้าย ไม่ให้เข้าสู่ภายในสาสนสถานได้
Title: Re: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Post by: designbydx on มกราคม 03, 2020, 06:34:37 PM
ศรีษบุคคลปูนปั้น

ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 12-16
แสดงภาพบุคคลหรือเทวดา เส้นผมเรียบ มีกรอบพระพักต์หรือสวมกระบังหน้า
Title: Re: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Post by: designbydx on มกราคม 03, 2020, 06:36:45 PM
แท่นหินบดพร้อมลูกบด

วัฒนธรรมทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 12-16

ทำจากหิน เป็นเครื่องมือในชีวิตประจำวัน ใช้สำหรับบดเครื่องเทศ หรือยาสมุนไพร
Title: Re: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Post by: designbydx on มกราคม 03, 2020, 06:42:30 PM
พระพุทธรูปสำริดและกำไลสำริด

ศิลปะอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 23
นายบุญรอด รักชัง ค้นพบจากการออกไปเก็บของป่า บริเวณเนินเจดีย์วัดป่า(ร้าง) หมู่ 5 บ้านดอนแสงจันทร์ ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี มอบไว้เป็นสมบัติของชาติ เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2561
Title: Re: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Post by: designbydx on มกราคม 03, 2020, 06:43:11 PM
มีเยอะหลายแบบ
Title: Re: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Post by: designbydx on มกราคม 03, 2020, 06:43:33 PM
ดูกำไล
Title: Re: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Post by: designbydx on มกราคม 03, 2020, 06:47:27 PM
พระพุทธรูปยือนปางประทานพร

ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 13-14
พบที่เมืองคูเมือง อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

เป็นประติมากรรมที่ยังทำไม่เสร็จ ที่เห็นชัดกว่าส่วนอื่น คือ พระพักตร์ พระเนตรเปิดครึ่งนึง และเหลือบมองต่ำ ครองจีวรห่มคลุม พระพักตร์ทั้งสองข้างสลักชิดกัน พระองค์ยกขึ้นสูงเสมอพระอุระ ถึงแม้จะยังสลักไม่เสร็จ แต่ก็เห็นร่องรอยว่ากระทำปางประทานพร พระเศียรและพระอุษณีษะยังคงเป็นโกลน
Title: Re: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Post by: designbydx on มกราคม 03, 2020, 06:49:26 PM
แท่นหินบดและลูกกลิ้ง

ศิลปะสมัยทวารวดี อายุราว พ.ศ.1200-1400
พบที่เมืองโบราณบ้านคูเมือง อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
Title: Re: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Post by: designbydx on มกราคม 03, 2020, 06:55:00 PM
ชิ้นส่วนสถาปัตยกรรม

ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 13-14
พบที่เมืองโบราณดคีบ้านคูเมือง อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
Title: Re: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Post by: designbydx on มกราคม 03, 2020, 06:55:43 PM
ดูใกล้ๆ ก็ยังคงไม่มีลวดลายอะไร
Title: Re: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Post by: designbydx on มกราคม 03, 2020, 06:56:43 PM
ไว้ทำไรไม่รู้
Title: Re: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Post by: designbydx on มกราคม 03, 2020, 06:57:03 PM
ชิ้นส่วนทีพอจะมีลวดลาย
Title: Re: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Post by: designbydx on มกราคม 03, 2020, 06:57:41 PM
ส่วนใหญ่เป็นงานดินปั้น
Title: Re: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Post by: designbydx on มกราคม 03, 2020, 07:04:40 PM
ประติมากรรมรูปพระพุทธเจ้า และรูปบุคคลปูนปั้น

ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 12-14
พบที่เมืองโบราณบ้านคูเมือง อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
Title: Re: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Post by: designbydx on มกราคม 03, 2020, 07:06:33 PM
พระพุทธรูปสำริด

ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 12-14
พบที่เมืองโบราณบ้านคูเมือง ต.ห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
Title: Re: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Post by: designbydx on มกราคม 03, 2020, 07:12:38 PM
พระพุทธรูปหิน

ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 12-14
พบที่เมืองโบราณบ้านคูเมือง อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
Title: Re: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Post by: designbydx on มกราคม 03, 2020, 07:13:45 PM
พระพุทธรูปหิน

ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 12-14
พบที่เมืองโบราณบ้านคูเมือง อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
Title: Re: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Post by: designbydx on มกราคม 03, 2020, 07:14:37 PM
ชิ้นส่วนประดับสถาปัตยกรรมปูนปั้น

ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 12-14
พบที่เมืองโบราณบ้านคูเมือง อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
Title: Re: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Post by: designbydx on มกราคม 03, 2020, 07:21:50 PM
โครงกระดูกวัว

ขุดพบจาก การดำเนินงานโบราณคดี โดยสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา บริเวณภายในเมืองโบราณบ้านคูเมือง พ.ศ.2560
สมัย ทวารวดี(1,400-1,000 ปีมาแล้ว)
ลักษณะที่พบ วัวหันหันศรีษะไปทางทิศตะวันออก ตะแคงหน้ามาทางทิศใต้ ระดับความลึก 80 ซม. จากผิวดิน

หลักฐานพบร่วม เศษภาชนะดินเผาเนื้อดินสมัยทวารวดีปะปนในชั้นดินเดียวกับโครงกระดูกวัวซึ่งเป็นเศษภาชนะดินเผาที่มักพบจากชั้นวัฒนธรรมสมัยทวารวดีทั่วไป ได้แก่ เศษภาชนะดินเผา ประเภทหม้อมีสัน เศษภาชนะดินเผาผิวเรียบ หรือ ตกแต่งผิวด้วยลายเชือกทาบ ทาน้ำดิน ฯลฯ และลูกปัดแก้ว 1 ลูก แต่หลักฐานที่ร่วมชั้นดินเดียวกับโครงกระดูกวัวนี้จะพบในปริมาณที่น้อยหากเปรียบเทียบกับชั้นวัฒนธรรมสมัยทวารวดี ที่ปรากฏในระดับที่ลึกกว่าระดับโครงกระดูกวัว
Title: Re: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Post by: designbydx on มกราคม 03, 2020, 08:22:59 PM
กระปุกดินเผา
Title: Re: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Post by: designbydx on มกราคม 03, 2020, 08:24:02 PM
ลูกปืนใหญ่ กระสุนดินเผา
Title: Re: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Post by: designbydx on มกราคม 03, 2020, 08:25:11 PM
ไหสี่หูทรงสูงขนาดเล็ก
Title: Re: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Post by: designbydx on มกราคม 03, 2020, 08:27:12 PM
ประติมากรรมลอยตัว

ศิลปะสมัยอยุธยา
รูปสัตว์ผสมระหว่าง สิงห์ ช้าง และมกร

จากเตาแม่น้ำน้อย อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
Title: Re: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Post by: designbydx on มกราคม 03, 2020, 08:27:28 PM
ด้านหน้า
Title: Re: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Post by: designbydx on มกราคม 03, 2020, 08:29:37 PM
ไหสี่หู

ศิลปะสมัยอยุธยา
พบที่เตาแม่น้ำน้อย อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

ภาพล่าง

ท่อน้ำดินเผา


ศิลปะสมัยอยุธยา
พบที่เตาแม่น้ำน้อย อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
Title: Re: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Post by: designbydx on มกราคม 03, 2020, 08:31:20 PM
เศียรพระพุทธรูป

ศิลปะสุโขทัย พุทธศตวรรษที่ 19-20
เป็นสมบัติของวัดโบสถ์ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
Title: Re: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Post by: designbydx on มกราคม 03, 2020, 08:33:58 PM
พระหัตถ์พระพุทธรูป


ศิลปะสุโขทัย พุทธศตวรรษที่ 19-20
พระเทพสุทธิโมลี(ผึ่ง โรจโน) อดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์
อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี มอบให้
Title: Re: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Post by: designbydx on มกราคม 03, 2020, 08:35:32 PM
พระพุทธรูปทรงเครื่อง

ศิลปะรัตนโกสินทร์
พระเทพสุทธิโมลี(ผึ่ง โรจโน) อดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์
อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี มอบให้
Title: Re: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Post by: designbydx on มกราคม 03, 2020, 08:37:22 PM
พระพุทธรูปปางต่างๆ

ศิลปะอยุธยา
พระเทพสุทธิโมลี(ผึ่ง โรจโน) อดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์
อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี มอบให้
Title: Re: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Post by: designbydx on มกราคม 03, 2020, 08:38:23 PM
ลวดลายเยอะองค์นี้
Title: Re: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Post by: designbydx on มกราคม 03, 2020, 08:42:42 PM
พระพุทธรูปปางมารวิชัย

ศิลปรัตนโกสินทร์ อายุราว พ.ศ. 2400-2500
พระเทพสุทธิโมลี(ผึ่ง โรจโน) อดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์
อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี มอบให้
Title: Re: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Post by: designbydx on มกราคม 03, 2020, 08:44:33 PM
พระพุทธรูปปางสมาธิ

ศิลปรัตนโกสินทร์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2477
นายเสียง ปาลวัฒน์(เป้า) สร้างอุทิศให้ นายสำรวย ปาลวัฒน์(บุตร)
Title: Re: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Post by: designbydx on มกราคม 03, 2020, 08:46:48 PM
พระพุทธรูปปางสมาธิ

ศิลปรัตนโกสินทร์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2477
นายเสียง ปาลวัฒน์(เป้า) สร้างอุทิศให้ นายสำรวย ปาลวัฒน์(บุตร)
Title: Re: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Post by: designbydx on มกราคม 04, 2020, 07:55:16 AM
พระพุทธรูปปางประทานอภัย

ศิลปะอยุธยา อายุราว พ.ศ.2000-2100
ได้จากวัดเพิ่มประสิทธิผล(วัดหัวบึง) อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
Title: Re: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Post by: designbydx on มกราคม 04, 2020, 07:57:33 AM
พระพุทธรูปปางประทานอภัย

ศิลปะอยุธยา อายุราว พ.ศ.2000-2100
พระเทพสุทธิโมลี(ผึ่ง โรจโน) อดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี มอบให้
Title: Re: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Post by: designbydx on มกราคม 04, 2020, 07:59:48 AM
พระพุทธรูปปางมารวิชัย

ศิลปะไทยแบบอยุธยา อายุราว พุทธศตวรรษที่ 23
เฉพาะส่วนฐานได้รับการทำขึ้นใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2485
Title: Re: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Post by: designbydx on มกราคม 04, 2020, 08:01:17 AM
พระพุทธรูปยืนปางประทานอภัย

ศิลปะอยุธยา อายุราว พ.ศ.2100-2200
ร.ต.อ. ขุนชำนาญปรานณ์ มอบให้
Title: Re: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Post by: designbydx on มกราคม 04, 2020, 08:03:15 AM
พระพุทธรูปปางสมาธิ

ศิลปะรัตนโกสินทร์ อายุราว พ.ศ.2225-2400
พระเทพสุทธิ(ผึ่ง โรจโน) อดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี มอบให้
Title: Re: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Post by: designbydx on มกราคม 04, 2020, 08:05:19 AM
บ้านน้ำชา จากเตาอี้ซิ้ง

เครีื่องถ้วยจีน อายุราว พ.ศ. 2400-2450
นางชื่อผ้า พูลผล มอบให้
Title: Re: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Post by: designbydx on มกราคม 04, 2020, 08:06:15 AM
พานเบญจรงค์

ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์
พระเทพสุทธิ(ผึ่ง โรจโน) อดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี มอบให้
Title: Re: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Post by: designbydx on มกราคม 04, 2020, 08:07:26 AM
พระพุทธรูปปางต่างๆ

ศิลปะรัตนโกสินทร์
พระเทพสุทธิ(ผึ่ง โรจโน) อดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี มอบให้
Title: Re: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Post by: designbydx on มกราคม 04, 2020, 08:09:45 AM
นาฬิกาตั้งพื้นเรือนไม้

นายชาญ วีระพงษ์  ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี มอบให้
Title: Re: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Post by: designbydx on มกราคม 04, 2020, 08:11:49 AM
พระมหาบุรุษทรงบำเพ็ญทุกรกิริยามีปัญจวัคคีย์ถวายการอุปัฏฐาก

ศิลปะรัตนโกสินทร์ สร้างปี พ.ศ. 2449
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Title: Re: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Post by: designbydx on มกราคม 04, 2020, 08:13:12 AM
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพาน

ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ 25
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Title: Re: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Post by: designbydx on มกราคม 04, 2020, 08:14:17 AM
บุษบก ธรรมาสน์

วัดวังกระจับ ต.คอทราย อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
Title: Re: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Post by: designbydx on มกราคม 04, 2020, 08:15:16 AM
เครื่องดนตรี

คุณยายเพิ่ม ดุริยางกูร มอบให้
Title: Re: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Post by: designbydx on มกราคม 04, 2020, 08:17:15 AM
ตู้พระไตรปิฏก

พระเทพสุทธิโมลี(ผึ่ง โรจโน) อดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี มอบให้
Title: Re: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Post by: designbydx on มกราคม 04, 2020, 08:20:52 AM
เครื่องบริขารสงฆ์

เครื่องบริขารสงฆ์ไทยที่มีระบุตามพระวินัย 8 อย่างเรียกว่า"อัฏฐบริขาร" ได้แก่ จีวร ไตรจีวร บาตร หม้อกรองน้ำ มีดโกน กล่องเข็มและกายพันธน์ หรือ รัดคต(รัดประคต) และที่ไทยเพิ่มอีก 1 นอกไปจากของเดิม คือ ตาลปัตร ทั้งนี้บางครั้งทางภาคเหนือก็จะมีกังสดาลเล็กเก็บไว้อีกด้วย
Title: Re: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Post by: designbydx on มกราคม 04, 2020, 08:21:25 AM
ส่วนหนึ่งของ อัฏฐบริขาร
Title: Re: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Post by: designbydx on มกราคม 04, 2020, 08:22:58 AM
พระพุทธรูปทรงเครื่องปางสมาธิ

ศิลปะเชียงแสน พุทธศตวรรษที่ 21-22
นางจงกล ศุภประเสริญ มอบให้
Title: Re: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Post by: designbydx on มกราคม 04, 2020, 09:00:45 AM
พระพุทธรูปทรงเครื่องปางสมาธิ

ศิลปะเชียงแสน พุทธศตวรรษที่ 21-22
นางจงกล ศุภประเสฐิจ มอบให้
Title: Re: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Post by: designbydx on มกราคม 04, 2020, 09:02:20 AM
เทวรูปฟ้อนรำ(ส่วนยอดเสาธง)

ศิลปะลพบุรี พุทธศตวรรษที่ 17
Title: Re: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Post by: designbydx on มกราคม 04, 2020, 09:04:14 AM
พระสิงหบุราจารย์

อดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ รูปที่ 1
Title: Re: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Post by: designbydx on มกราคม 04, 2020, 09:05:38 AM
พระสิงหบุราจารย์(ลบ ฐิตาโก)

อดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ รูปที่ 2
Title: Re: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Post by: designbydx on มกราคม 04, 2020, 09:07:04 AM
พระครูธรรมวรานุยุตติ์(ฟู อาภาคโม)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ รูปที่ 3
Title: Re: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Post by: designbydx on มกราคม 04, 2020, 09:09:44 AM
พระศรีอาริยเมตไตรย หรือพระศรีอารีย์

ศิลปะรัตนโกสินทร์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2470
ประติมากรรมรูปภิกษุ ประทับนั่งขัดสมาธิราบ มือขวาวางคว่ำอยู่เหนือเข่ามือซ้าย ถือตาลปัตรบังพระพักตร์ แสดงถึงพระโพธิสัตว์กำลังสวดพระธรรม
Title: Re: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
Post by: designbydx on มกราคม 04, 2020, 09:11:26 AM
พระมาลัย "พระอรหันต์ผู้ซึ่งได้โปรดสัตว์ในนรก" 

ศิลปะรัตนโกสินทร์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2470

เป็นเพียงบางส่วนถ่ายมาให้ดูนะครับ ยังไงก็ลองไปเที่ยวชมดูนะครับ น่าสนในอยู่ทีเดียวเชียว ขอบคุณครับที่ติดตาม